Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
Algemene voorwaarden Reyou
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q.
enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of
strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Reyou: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Roghorst 172
Wageningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09176091.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Reyou een overeenkomst heeft
gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Reyou en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Reyou en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst,
waarmee Reyou zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft
verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.
6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Reyou
en de consument wordt gesloten in het kader van een door Reyou georganiseerd systeem
voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid
van Reyou en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de
overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor
communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval
de overeenkomst tussen Reyou en de consument middels een webwinkel van Reyou is
gesloten.
7. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een
bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende,
telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal)
trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.
8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Reyou aan de
wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot,
voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.
9. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Reyou te verlenen
diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering
(gedrags)coaching.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op
te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een
overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reyou en iedere tot
stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder
welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en
schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene
voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene
voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend
geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Reyou vrijblijvend.
Een vrijblijvend aanbod van Reyou kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de
wederpartij, nog door Reyou worden herroepen.
2. Aan een aanbod van Reyou dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een
aanbod van Reyou dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Reyou niet tot de nakoming van een gedeelte van
het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van
de wederpartij afwijkt van het aanbod van Reyou, komt de overeenkomst niet conform
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Reyou anders aangeeft. In geval van een
overeenkomst op afstand, zal Reyou die overeenkomst zo spoedig mogelijk na
totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon
sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De
wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1. De wederpartij staat ervoor in dat zij Reyou gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd
alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs
relevant zijn.
2. De wederpartij dient Reyou voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de
overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te
verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De
wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te
optimaliseren.
ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING
1. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt
aangegaan, zal Reyou de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier
inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer
dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig
mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Reyou beschikbaar
wordt gesteld. Reyou is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te
ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van
oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer
onverantwoord is. Ook indien Reyou op basis van het ingevulde intakeformulier van
oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of
voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de
deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te
beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere
redenen zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te
volgen.
2. De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door
hem meegebrachte handdoek, binnenschoenen die niet buiten gedragen zijn en, indien
gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Reyou aan de
deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van
bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke
waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
2. Reyou behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs
niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in gedeelten wordt
geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding
pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de consument in
ontvangst is genomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het
moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij,
onverminderd het bepaalde in artikel 9, niet gerechtigd te weigeren de te leveren
producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die
de wederpartij is toe te rekenen, is Reyou gerechtigd om naar redelijkheid de kosten in
rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar
afnameverplichtingen jegens Reyou deugdelijk was nagekomen, zoals de kosten in verband
met de opslag van de producten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen.
ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID CREDITS EN
RITTENKAARTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt
een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk
wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf
maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.
2. Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt het
lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
3. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt één kalendermaand na de dag
van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de
consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap
is aangegaan.
4. Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van
de daarbij uitdrukkelijk door Reyou vermelde geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij
de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de wederpartij aanspraak op
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen verbonden aan de rittenkaart. De
rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen.
5. Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven
credit de wederpartij het recht op het volgen van een les. Uitgegeven credits zijn geldig
voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken,
komt de credit te vervallen, ongeacht of de wederpartij de credit heeft besteed.
ARTIKEL 8. | AFZEGGING LESSEN DOOR DE WEDERPARTIJ
1. Een tussen partijen geplande les betreffende een 1-op-1 trainings- of coachingsessie, kan
door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les. Een tussen
partijen geplande les betreffende groepstraining of groepscoaching, kan door de
wederpartij tot acht uur vóór aanvang van de les geschieden.
2. Indien de wederpartij een les niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel
in geval van no-show, komt de betreffende les dan wel het recht van de wederpartij op
deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen
van de betreffende les. Indien de les of deelname aan de les gebaseerd is op het verzilveren
van een credit, komt de credit te vervallen indien de wederpartij de betreffende les niet
tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no-show.
3. Afzegging van een les dient te geschieden middels het account van de wederpartij op de
mobiele applicatie of het webportaal dat door Reyou aan de wederpartij in gebruik is
gegeven.
ARTIKEL 9. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Reyou zich jegens de
wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Reyou treedt in geval van een niet-fatale
termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Reyou schriftelijk in gebreke heeft gesteld,
in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Reyou de
betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Reyou is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Reyou de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke
aansprakelijkheid van Reyou voor door hem ingeschakelde derden.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit
artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking
heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder
opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op
afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het
volgende artikel en het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of
namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de overeenkomst op afstand
zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Diensten
2. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de
bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van
de consument.
3. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen
binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de
overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de
overeenkomst door Reyou is nagekomen.
4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in
lid 2, is de consument Reyou een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door Reyou is nagekomen op het moment van uitoefening van het
recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het
evenredige bedrag dat de consument aan Reyou moet betalen, wordt berekend op grond
van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is,
wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van
de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.
Consumentenkoop
5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met
de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag het product
slechts in die mate uitpakken en hanteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en
eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke
winkel zou mogen doen.
6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende
product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en
verpakking aan Reyou retourneren.
7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg
is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
ingevolge lid 5. Reyou is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in
rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument
ontvangen betalingen. Reyou is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan de
consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op
een gedeelte van de bestelling. Voorts is Reyou niet verplicht de bijkomende kosten terug
te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Reyou
aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de ontbinding
van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 10 door de consument is
ingeroepen.
9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van
retournering van de producten voor zijn rekening.
Afwikkeling
10. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per email of door gebruikmaking van het door Reyou aangeboden modelformulier voor
herroeping een verzoek in te dienen bij Reyou. Zodra Reyou in kennis gesteld van het
voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Reyou de
ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
11. Reyou zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele
waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4 en de laatste twee
volzinnen van lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van
de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een
consumentenkoop, de producten door Reyou zijn terugontvangen, dan wel door de
consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 11. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de
overeenkomst op afstand, indien:
1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra
Reyou de overeenkomst op afstand is nagekomen.
b)een consumentenkoop betreffende:
1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,
die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
2. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid
hebben;
3. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de
levering is verbroken;
4. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
zijn met andere zaken;
5. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
6. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een
overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.
c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover
de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht
van ontbinding;
d)een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B
van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren
van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de
overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst
beantwoordt, dient de wederpartij Reyou daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval
van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij
daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt,
althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen
aan Reyou
2. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het
verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de
uitvoering van de overeenkomst door Reyou onverwijld na constatering, althans het
redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Reyou
mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Reyou schriftelijk mede
te delen c.q. te bevestigen.
3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na
factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Reyou
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Reyou uit een dergelijke klacht van
de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de
overeenkomen prijs bestaan.
6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet,
onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer
in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien
niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij
Reyou is geklaagd.
ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP
1. Reyou levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen, met dien verstande dat een door Reyou fabrikant of importeur
verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die
consumenten jegens Reyou kunnen doen gelden.
2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt
eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van
non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van
buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Reyou dan wel zijn toeleveranciers
kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als
gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling,
onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of
overige aanwijzingen van of vanwege Reyou het aanbrengen van veranderingen aan de
producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke
instemming van Reyou zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 14. | OVERMACHT
1. Reyou is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien
en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan
worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk
maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Reyou bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is
hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige
overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk
uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde
toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid,
nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Reyou is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Reyou
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar
verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van
betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van
toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Reyou
gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de
wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is Reyou gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband
met het door Reyou op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of
ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van
de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Reyou behoren te komen,
de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs
naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde
gedeelte van de overeenkomst.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die
Reyou ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te
vergoeden.
6. Indien Reyou de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op
de wederpartij terstond opeisbaar.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van Reyou vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Reyou vermelde prijzen exclusief btw,
met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden
vermeld.
2. Reyou is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van
een prijsverhoging doet Reyou schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Een verhoging
van de prijs treedt voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de
gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging
van kracht werd.
3. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Reyou gerechtigd gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een
consumentenkoop Reyou de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer
dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als
vooruitbetaling aangemerkt.
4. Zolang de wederpartij jegens Reyou in gebreke is met de voldoening van een op haar
rustende betalingsverplichting, is Reyou niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door
Reyou vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Reyou
gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.
6. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij
redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om
andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Reyou de
openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels
overboeking vorderen.
7. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten
dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.
8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke
Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9. Reyou is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in
haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.
10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij,
over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de
wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten,
gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar
rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken
van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
12. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Reyou in afwijking van het
bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de
consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen
alsnog tot betaling over te gaan.
ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Reyou verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking
van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Reyou zich echter
uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de
resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
2. Reyou draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van
de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de
productenaansprakelijkheid.
3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte
gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere
omstandigheid die niet aan Reyou kan worden toegerekend.
4. Aansprakelijkheid van Reyou voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de
wederpartij Reyou in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij
gebreke waarvan er voor Reyou ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
5. Reyou is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en
met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor
directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van
Reyou in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare
tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig
handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van
normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
en middelen. Reyou is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reyou aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Reyou toegerekend
kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. De aansprakelijkheid van Reyou is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de
overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
van Reyou betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Reyou
nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval
krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Reyou daadwerkelijk
wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Reyou dat krachtens die
verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan
zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin,
uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als
uitgangspunt genomen.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Reyou bedraagt één jaar. In
afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die
gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop
niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
8. De wederpartij vrijwaart Reyou van eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan
Reyou toerekenbaar is.
9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan
is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Reyou
ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Reyou geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar
betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te
verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Reyou
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Reyou en de eventueel door
Reyou aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Reyou is bij verzuim van de wederpartij
gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande
redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het
bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de
wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te
worden ingediend bij Reyou
2. Bij Reyou ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen
de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie
van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in
onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de
geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM
Reyou dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige
rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en
methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten,
workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen
gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te
(doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een
wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin
voorziet.
ARTIKEL 21. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING
Reyou Algemene Voorwaarden – Consument: versie 01-08-2021
1. Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere
(mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
2. Reyou dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid
van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Reyou c.q. zijn licentiegever niet garanderen
dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties
steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Reyou c.q. zijn licentiegever
ter zake is uitgesloten.
3. Reyou dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of
verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Reyou dan wel zijn licentiegever
in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt
overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker
wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke
informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem
toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Reyou dan wel
zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy
instellingen van de gebruiker is uitgesloten.
ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN
1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te
spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter
binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Reyou aangewezen om van
eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Scroll naar boven